Autogebruik gaat steeds meer plaatsmaken voor autobezit

Het gerenommeerde bureau McKinsey heeft becijferd, dat binnen 10 jaar zeker 10% van alle auto’s een deelauto betreft. En terecht, immers een deelauto heeft in vele gevallen vele voordelen. Denk maar eens aan de hoge kosten van autobezit, de parkeerproblematiek in binnensteden, de toenemende filedruk en de noodzaak om bij te dragen aan een schoner milieu.
Met ECARCELL willen we door slim delen van elektrisch vervoer maximale mobiliteit bieden voor een minimale prijs terwijl we samen bijdragen aan een schoner milieu.

Delen van de tweede auto

Het beschikken over een tweede auto is voor veel particulieren vaak een noodzaak. Denk maar eens aan het wegbrengen van kinderen naar school en sport naast het doen van inkopen. Maar, bij elkaar worden er per jaar toch maar relatief weinig kilometers met een tweede auto gereden, vaak in de grootte orde van zo’n 4.000 tot 6.000 km. En, dit maakt de km prijs van een tweede auto extreem duur, als snel van € 0,70 tot € 1,00 per km. En, maar weinigen beseffen dit!

ECARCELL maakt het mogelijk om elektrisch vervoer met buurtgenoten te delen waardoor je niet alleen (factoren !) goedkoper kunt rijden maar ook meer parkeerruimte in de straat creeert. Vanaf twee deelnemers is dit reeds zeer lucratief. Om de eigen kosten verder fors te laten dalen, kun je de cel eenvoudig vergroten of je eigen voertuigen op door jou gekozen tijdstippen ook op aan derden ter beschikking stellen. Eventueel vervangend vervoer is te realiseren door afspraken te maken met nabij gelegen cellen om in voorkomende gevallen ook gebruik te kunnen maken van elkaars vervoermiddelen. Dit noemen we celdeling: Zo creeer je samen maximale schone mobiliteit.

Delen van zakenauto's door bedrijven

Voor vele bedrijven is mobiliteit van groot belang. Doch het gebruik van vervoermiddelen is vaak grillig omdat zakenafspraken evenzo vaak varieren. Door het delen van een gemeenschappelijke vloot van zakenauto’s met collega-bedrijven op bijvoorbeeld eenzelfde bedrijventerrein of campus, kunnen deze bedrijven voor elkaar maximale mobiliteit creeren tegen minimale kosten. Alvorens tot een aanbieding te komen, kan ECARCELL een representatieve fleet analyse over een af te spreken periode uit te voeren.

ECARCELL kan dan vervolgens de meest optimale mobiliteitsoplossing voor bedrijven inrichten en faciliteren. Door het voortdurend monitoren van de ritten kunnen ontwikkelingen in de mobiliteitsbehoefte waargenomen worden op basis waarvan ECARCELL bedrijven kan adviseren om eventueel de omvang en samenstelling van de vloot aan te passen of de kosten te reduceren door het al dan niet gedeeltelijk openstellen van voertuigen voor gebruik door derden.

Dienstreizen van (semi) overheden

Overheidsinstanties wensen een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om het terugdringen van het broeikas effect en de bescherming van het milieu. ECARCELL kan hierbij (semi) overheden ondersteunen door haar deelconcept op de dienstreizen van (semi)overheden toe te passen: Na een mobiliteitsanalyse (aantallen ritten, afstanden, tijdstippen, bezettingsgraad) kan gericht de  bestaande vloot aan dienstauto’s stap voor stap worden vervangen door passende elektrische vervoermiddelen tezamen met de installatie van laadpalen.

Afdelingen of vestigingen vormen daarna de cellen, de bouwstenen voor mobiliteit, waarbij de dienstreizen worden gedeeld door de medewerkers. Deze mobiliteitsoplossing is super milieu vriendelijk en kan bovendien zelfs met een gesloten beurs zonder grote investeringen gerealiseerd worden.

Gebruik door derden & aanvulling op OV

Voor personen die slechts af en toe reizen kan ECARCELL ook mobiliteit faciliteren. In alle voorgaande voorbeelden kan namelijk ook onderzocht worden of derden gebruik kunnen maken van de ingerichte cellen en wel op die momenten dat het eigengebruik van de cel minimaal is. ECARCELL kan dan op wens van de cel zelf de betreffende vervoermiddelen op vast te stellen tijden ook aanbieden aan derden. In een bepaalde regio kunnen cellen vervolgens met elkaar verbonden worden tot een heus netwerk van elektro-mobiliteit.

Voor (semi)overheden en bedrijven is dit vaak buiten de reguliere werktijden, waar het openbaar vervoersaanbod terugloopt. Dit resulteert voor derden in een forse verbetering van (schone) mobiliteit aanvullend aan openbaar vervoer  en voor de deelnemende cellen resulteert dit in een significante daling van de kosten.

Speciale projecten

ECARCELL biedt bereikbare mobiliteit aan van particulieren tot en met bedrijven en semi-verheden; Van kleine tot grote toepassingen. Wat betreft de laatste is Ecarcell leidend betrokken in volgende grotere projecten en programma’s:

Mobiliteit ZO Brabant

Status: loopt, in uitbreiding

Netwerk van E Mobility in plattelandsgebieden, aanvullend aan openbaar vervoer

Brainport Smart District

Status: in voorbereiding

Nieuwe mobiliteit voor inwoners en bedrijven voor de stad van de toekomst

Schoon OV Gelderland

Status: in voorbereiding

Alternatieve mobiliteit voor zwakke OV lijnen

Erlebniswelt Mobilitat Aachen

Status: gepland

Integraal multimodaal vehicle sharing concept